مدیریت مصرف

فعاليت هاي مديريت مصرف در سال 86

 فعالیتهای زیر در بخش مدیریت مصرف انجام شده است

* اجرای برنامه تعطیلات تابستانی صنایع ( رتبه اول کشوری از لحاظ حداقل نرخ خرید انرژی صرفه جوئی شده به میزان 73 ریال به ازای هر کیلو وات

 ساعت - رتبه دوم کشوری از لحاظ کاهش دیماند در روز پیک شبکه سراسری به میزان 60 مگاوات - رتبه دوم کشوری از لحاظ حداکثر کاهش دیماند

 همزمان به میزان 63 مگاوات – رتبه سوم کشوری از لحاظ میزان دیماند کاهش یافته ضمن اجرای برنامه بر اساس همکاری 24 ساعته صنایع به میزان

 76 مگاوات – رتبه چهارم کشوری از لحاظ درصد صنایع همکار با برنامه به میزان 38 درصد - رشد بیش از دو برابری کاهش قدرت و تخفیفهای مربوطه

 نسبت به سال 85 – کاهش دیماند جمعاً به میزان 769 مگاوات در  طی روزهای اجرای برنامه که این مورد بر اساس گزارش توانیر و عملکرد شرکت

 بدست آمده است .

  * پیگیری اجرای ضوابط معیار مصرف انرژی در صنایع سیمان استان

 * فعالیتهای تبلیغاتی و فرهنگی ( برگزاری سمینارها و جشنهای صرفه جوئی – اجرای برنامه از صدا و سیمای استانی و همکاری با شبکه های سراسری

 توزیع سی دی مولتی مدیا – انتشار بروشور – تبلیغ در مطبوعات و تابلوهای شهری- اجرای مسابقات و سخنرانی – پیگیری طرح تشویق مشترکین

 نمونه و آموزش خانه به خانه – پیگیری اقلام تبلیغاتی و .... )

      * توزیع لامپهای کم مصرف و بررسی طرح کاهش روشنائی برخی بزرگراهها – همکاری در نظرسنجی از مشترکین خاص استخراج و تحلیل داده ها و نتایج

و دیگر اقدامات انجام شده

1-    اجرای برنامه تعطیلات تابستانی صنایع و همکاری کلیه صنایع تحت پوشش

2-    بازدید حضوری و برگزاری جلسات متعدد با صنایع تحت پوشش و پیگیری برنامه های مدیریت بار و انرژی

3-    تهیه و ارسال فرم قرارداد کاهش بار و استفاده از ضریب 0.85 تعرفه برای صنایع و انعقاد قرارداد با کارخانه سیمان کرمان

4-  تشکیل ستاد مدیریت مصرف برق استان و برگزاری مرتب جلسات آن در ادامه جلسات کمیته گسترش فرهنگ مصرف بهینه برق و ارسال گزارشات و صورتجلسات برای توانیر

5-    پیگیری اجرای معیار مصرف انرژی در صنایع سیمان کرمان

6-  پیگیری جهت استفاده از مولدهای اختصاصی صنایع ( مکاتبه و ارتباط با صنایع- مکاتبه با شرکت پخش فرآورده های نفتی جهت تامین سوخت مولدها- ارسال اطلاعات به توانیر- پیگیری جهت اعلام زمان قطع برق صنایع)

7-    جلسات هماهنگی صنعت آب و برق جهت تبلیغات هماهنگ مصرف بهینه آب و برق

8-    پیگیری تهیه اقلام تبلیغاتی با شعار مدیریت مصرف

9-    تکمیل نتایج پیک نوروزی برق و پیگیری تهیه و ارسال جوایز برای دانش آموزان برگزیده

10- ارسال SMS مدیریت مصرف برای مشترکین تلفن همراه و بررسی اثربخشی آنها

11- همکاری جهت اجرای برنامه "کلید" از شبکه اول سیما ویژه استان کرمان

12- اعلام اطلاعیه مدیریت مصرف از صدا و سیمای مرکز استان

13- همکاری در تهیه CD مولتی مدیا و ارائه پیامهای صرفه جویی از طریق برنامه های سمعی و بصری

14- پیگیری برگزاری سمینار کیفیت توان جهت صنایع استان

15- انعقاد قرارداد جهت انجام تبلیغات مدیریت مصرف پشت اتوبوسهای شرکت واحد

16- انعقاد قرارداد جهت مشارکت در جشنواره سازمانهای مردم نهاد استانداری و انجام تبلیغات مدیریت مصرف در این جشنواره

17- تبلیغات در مطبوعات و در تابلوهای سطح شهر

18- مکاتبه با ائمه جمعه و ادارات استان( توزیع مطالب فرهنگی و برگزاری مسابقه در نمازجمعه از اقدامات برنامه ریزی شده برای آینده می باشد).