رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت 1

شناسه خدمت              عنوان خدمت                           بستر ارائه

13031467102         درخواست انشعاب                           

13031467101         کاهش قدرت                                      

13031467100         افزایش قدرت                                 

13031467103         تفکیک یا ادغام انشعاب                 

خدمات مشترکین 1

شناسه خدمت                    عنوان خدمت                                        بستر ارائه  

13031466106                 اصلاح نام                                              

13031466105                 اصلاح اطلاعات                                      

13031466100              درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب               

خدمات صورتحساب 1

شناسه خدمت                          عنوان خدمت                     بستر ارائه

13031465104                       بررسی صورتحساب                

13031465102                       تغییر تعرفه                            

Top