امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با سلام فرم بایستی به صورت الکترونیکی از طریق سایت   زیر  تکمیل و ارسال شود

satab.tavanir.org.ir

با تشکر.

رزومه

فرم دو صفحه اي

فرم 11 صفحه اي

فرم تائيد گزارش مرحله اي

فرم خلاصه نتايج پروژه ها

فرمهاي ارزيابي اقتصادي پروژه

فرم متقاضيان هيات علمي

فرم اظهارنظرکارشناسی تعریف پروژه

فرم اظهارنظر کارشناسی گزارش نهایی

 

 

 

 

 

Top