فراخوان

مناقصه

مزایده

سایت خبری

پست الکترونیک

تماس با ما

خدمات الکترونیک

فهرست خدمات

مشترکین و متقاضیان برق

مشاورین و پیمانکاران

مراجعین وسایر متقاضیان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 عايق کاري تجهيزات بيروني سمت ثانويه (LV)   ترانسهاي قدرت تا ترانسهاي تغذيه پستهاي انتقال و فوق توزيع در محيط برقدار

 

مناقصه شماره:66/89
Top