امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

شرکت توزيع نيروی برق جنوب استان کرمان

 

نام و نام خانوادگي :

عبدالوحید مهدوی

 

مدرک تحصیلی :

 

محل تحصیل :  

سمت :

مدیرعامل

 

 

 

 

 

Top