امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 

شرکت توزيع نيروی برق شمال استان کرمان

 

 

نام و نام خانوادگي :

محمود شهبا

 

مدرک تحصیلی :

ليسانس برق

محل تحصیل :  

سمت :

مدیرعامل

 

 

 

Top