امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه ای کرمان، پروژه تحقیقاتی با عنوان "بررسی آزمایشگاهی انواع پیکربندی سلول های فتوولتائیک تحت شرایط  سایه جزئی" توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و با نظارت شرکت برق منطقه ای کرمان خاتمه یافت.

 بر اساس این گزارش، هدف از این پروژه افزایش توان تولیدی سلول های خورشیدی از طریق یافتن آرایش بهینه ماژول های فتوولتائیک در تابش کامل و در الگوهای سایه جزئی است. پایین بودن راندمان تبدیل انرژی سیستم های فتوولتائیک، همچنین  هزینه بالای سیستم های فتوولتائیک ایجاب می کند بیشترین توان از سلول های خورشیدی دریافت گردد.  .سایه جزیی یکی از عواملی است که میزان دسترسی خورشید را برای پنل های فتوولتائیک محدود می سازد  یکی از روش های کاهش تلفات توان ناشی از سایه جزیی تغییر در پیکربندی سلول های فتوولتائیک است که با تغییر در اتصالات و تعداد دیود های کنار گذر انجام میگیرد.

در این تحقیق ابتدا با ارائه یک مدل دقیق از یک سلول فتوولتائیک با استفاده از مدل بیشاپ، عملکرد ماژول  در شرایط سایه جزیی از طریق مطالعات شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه آزمایشگاهی یک ماژول با 32 سلول فتوولتائیک که قابلیت تغییر آرایش را دارد در آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ساخته شد به منظور بررسی میزان تلفات تولیدی و افزایش توان خروجی ماژول های فتوولتائیک در حالت سایه جزئی، آرایش های مختلف ماژول فتوولتائیک در تابش کامل و در الگوهای سایه جزئی مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند و آرایش بهینه انتخاب شد.

در ادامه با محاسبات انجام گرفته میزان انرژی دریافتی از یک پنل فتولتائیک در طول سال محاسبه شد و با منطبق کردن داده های موجود از الگوهای سایه، میزان انرژی که در اثر الگوهای سایه عمودی و افقی اتلاف می شود برای هر روز سال مشخص گردید.

یافته های این تحقیق حاکیست، الگوی سایه افقی بیشترین احتمال وقوع در میان الگوهای سایه را دارد و همچنین با توجه به نتایج خروجی، الگوی سایه افقی موجب کاهش توان بیشتری می شود تا جایی که در بعضی از آرایش ها باعث خارج شدن کامل ماژول فتوولتائیک از مدار شد. بنابرین با توجه به نتایج به دست آمده می توان به این نکته پی برد که تغییر در جهت نصب پنل های فتوولتائیک می تواند تلفات توان ناشی از سایه جزئی را کاهش دهد و توان دریافتی از پنل های فتوولتائیک را به خوبی افزایش دهد.

نتایج به دست آمده از پیکربندی آرایش های مختلف و همچنین محاسبات مربوط به انرژی را با در نظر گرفتن تاثیر الگوهای سایه عمودی و افقی می توان در احداث یک نیروگاه فتوولتائیک با پیکره بندی بهینه و با کمترین اتلاف توان ناشی از سایه اعمال کرد که این امر موجب اقتصادی تر شدن استفاده از سیستم های فتوولتاییک و فراگیر شدن استفاده از آن خواهد شد.

 

 

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه