شناسه خدمات

خدمات مربوط به صورتحساب

  شناسه خدمت عنوان خدمت      بستر ارائه    فرم نظر سنجی       شماره تماس   
13031465104   بررسی صورتحساب   32738076
13031465102 تغییر تعرفه   32738076 
13031465100    تسویه حساب  شرکتهای توزیع  -----  -
13031465101   تسویه بدهی   شرکتهای توزیع -----  -
 13031465103   صدور قبض المثنی     32738076 
 13031465105  سوابق مصرف و صورتحساب    32738076
 13031465106  سوابق پرداخت      32738076

خدمات مربوط به به درخواست انشعاب و تغییر قدرت


  شناسه خدمت عنوان خدمت      بستر ارائه    فرم نظر سنجی       شماره تماس   
13031467102  درخواست انشعاب 32738076 
13031467101 کاهش قدرت 32738076 
13031467100 افزایش قدرت 32738076 
13031467103 تفکیک یا ادغام انشعاب شرکتهای توزیع ---- -
13031467104 واگذاری برق موقت شرکتهای توزیع ---- -

خدمات مربوط به مشترکین


  شناسه خدمت عنوان خدمت      بستر ارائه    فرم نظر سنجی       شماره تماس   
 13031466106 اصلاح نام    32738076 
 13031466105 اصلاح اطلاعات   32738076 
13031466100  درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب    شرکتهای توزیع  - -
 13031466101 تغییر مکان داخلی  شرکتهای توزیع  - -
13031466102  نصب مجدد انشعاب  شرکتهای توزیع  - -
13031466103  جمع آوری موقت انشعاب  شرکتهای توزیع  - -
13031466104  جمع آوری دائم انشعاب  شرکتهای توزیع  - -
 13031466107 تغییر نام  شرکتهای توزیع  - -
13031466108  آزمایش کنتور شرکتهای توزیع   - -
13031466109  اصلاح سرویس انشعاب ا شرکتهای توزیع   - -
13031466110 قطع موقت انشعاب  شرکتهای توزیع  - -
13031466111 وصل مجدد انشعاب  شرکتهای توزیع  - -