شناسه خدمات

خدمات مربوط به برقراری انشعاب 13032119000


  شناسه خدمت عنوان خدمت      بستر ارائه    فرم نظر سنجی       شماره تماس   
 13032119101 برقراری انشعاب دیماندی   32738076 
 13032119100 اصلاح اطلاعات مشترکین و متقاضیان   32738076 
13032119102 درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب - -

خدمات پس از برقراری انشعاب 13032118000

خدمات مربوط به صورتحساب 13032117000

  شناسه خدمت عنوان خدمت      بستر ارائه    فرم نظر سنجی       شماره تماس   
13032117104   بررسی صورتحساب   32738076
13032117101 تغییر تعرفه یا گزینه   32738076 
13032117100   تسویه حساب  -----  -
13032117103 صدور قبض میان دوره -----  -
 13032117102 صدور قبض المثنی     32738076 
 13032117105 سوابق مصرف و صورتحساب    32738076
 13032117106 سوابق پرداخت      32738076

خدمات مرتبط با حریم خطوط انتقال و فوق توزیع 130320000

  شناسه خدمت عنوان خدمت      بستر ارائه    فرم نظر سنجی       شماره تماس   
 13032120100 استعلام حریم خطوط انتقال و فوق توزیع
 
   
 13032120101 درخواست تغییر حریم خطوط انتقال و فوق توزیع    

ارائه خدمات نیروگاههای تولید پراکنده 130321000

رسیدگی به درخواستهای مراجعین شرکتهای برق منطقه ای 13032122000

ارائه تسهیلات حمایتی شرکتهای برق منطقه ای به پژوهش ها 13082123000

  شناسه خدمت عنوان خدمت      بستر ارائه    فرم نظر سنجی       شماره تماس   
 13082123100 مشاهده اولویت های پژوهشی شرکتهای برق منطقه ای
 
   
 13082123101 حمایت از اجرای پروژه های پژوهشی شرکتهای برق منطقه ای
(عقد قراردادپژوهشی)