خدمات مربوط به مشترکین خدمات مربوط به مشترکین

شناسه خدمت                       عنوان خدمت                                             بستر ارائه  

13031466106                 اصلاح نام                                                           

13031466105                 اصلاح اطلاعات                                                 

13031466100              درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب   شرکتهای توزیع      

13031466101              تغییر مکان داخلی                                      شرکتهای توزیع

13031466102              نصب مجدد انشعاب                                  شرکتهای توزیع

13031466103              جمع آوری موقت انشعاب                            شرکتهای توزیع

13031466104              جمع آوری دائم انشعاب                              شرکتهای توزیع

13031466107             تغییر نام                                                   شرکتهای توزیع

13031466108             آزمایش کنتور                                             شرکتهای توزیع

13031466109              اصلاح سرویس انشعاب                              شرکتهای توزیع

13031466110             قطع موقت انشعاب                                    شرکتهای توزیع

13031466111              وصل مجدد انشعاب                                   شرکتهای توزیع

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شناسه خدمت                    عنوان خدمت                                        بستر ارائه  

13031466106                 اصلاح نام                                              

13031466105                 اصلاح اطلاعات                                      

13031466100              درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب