خدمات مربوط به صورتحساب خدمات مربوط به صورتحساب

شناسه خدمت                      عنوان خدمت                                        بستر ارائه

13031465104              بررسی صورتحساب                                            

13031465102              تغییر تعرفه                                                        

13031465100             تسویه حساب                                             شرکتهای توزیع

13031465101             تسویه بدهی                                              شرکتهای توزیع

13031465103             صدور قبض المثنی                                      شرکتهای توزیع

13031465105             سوابق مصرف و صورتحساب                        شرکتهای توزیع

13031465106             سوابق پرداخت                                           شرکتهای توزیع

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شناسه خدمت                          عنوان خدمت                     بستر ارائه

13031465104                       بررسی صورتحساب                

13031465102                       تغییر تعرفه