فراخوان


نمایش # 
عنوان
ارزیابی کیفی 94/72 : انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات خطوط و پستهای استان کرمان
تجدید ارزیابی کیفی 94/70 : انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات و تله متری دیسپاچینگ جنوب شرق
ارزیابی کیفی 94/70 : انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات و تله متری دیسپاچینگ جنوب شرق
پروژه تامین کسری تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست 132/20 کیلوولت جهاد آباد
انجام خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی_ارزیابی کیفی 94.2
تهیه لیست کوتاه جهت انجام عملیات بهره برداری و نگهداری مولدهای دیزلی_ ارزیابی کیفی 94.16
طراحي و خريد تابلوهاي حفاظت ، كنترل ، سيستم توزيع DC , AC و سوئيچگيرهاي MV مورد نياز پست 20/132 كيلوولت
تأمين ديوار پيش ساخته و كليه مصالح و تجهيزات پست كرمان 4_ ارزيابي كيفي:13/93
عمليات نگهداري و تعميرات تجهيزات مخابرات و تله متري ديسپاچينگ ارزيابي كيفي:32/93
عمليات تعميرات تجهيزات خطوط و پست هاي استان کرمان _ارزيابي كيفي:12/93