امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

خرید 17 دستگاه کلید قدرت 245 کیلوولت

 

مناقصه شماره : 80/89