امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

3676 kilometers transmission network3676 kilometers transmission network 

  4490 kilometers sub-transmission network 

  Having2 substations of 400 kilovolts with capacity of 1430 Mega Volt Ampere 

  13 posts of 230 kilovolts with capacity of 3590 Mega volt Ampere 

  11 substation of 63/20 Kilovolt with the capacity of 360 Mega Volt Ampere 

  45391 Kilometer (20 Kilovolt) aerial and terrestrial network with capacity 

  Of 4205 Mega volt ampere

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه